Dasar Pen­em­patan

DASAR PEN­EM­PATAN PELA­JAR DIPLOMA

Dasar kolej kedia­man Uni­ver­siti adalah untuk mem­beri tem­pat peng­i­na­pan, makanan dan persek­i­taran pem­be­la­jaran yang selesa, ceria dan sela­mat. Semua pihak, samada Pen­gu­ru­san Kolej atau penghuni men­jalankan tang­gung­jawab dan per­anan masing-​masing bagi memas­tikan kese­le­saan dan kehar­mon­ian kolej kedia­man dapat dica­pai.

Selain dari menye­di­akan tem­pat peng­i­na­pan dan makanan kepada pela­jar, kolej kedia­man juga adalah wadah untuk mem­ben­tuk dan mem­ban­gunkan sah­siah pela­jar bagi mewu­jud­kan lulu­san yang bersi­fat holis­tik. Berba­gai pro­gram dan aktiv­iti pela­jar yang dirangka dan dilak­sanakan di per­ingkat kolej dan dikawal selia oleh Pen­gu­rus Asrama. Bagi mem­bantu pen­tad­bi­ran kolej dan men­jaga keba­jikan serta pem­ban­gu­nan pela­jar, beber­apa SRK dilan­tik oleh Pen­gu­ru­san HEP. Pela­jar boleh menghubungi SRK yang bertu­gas semasa atau selepas waktu peja­bat untuk ban­tuan dan nasi­hat berkai­tan den­gan aktiv­iti atau masalah yang mereka hadapi.