Akademik

Outcome-​Based Edu­ca­tion (OBE)


OBE mem­beri tumpuan kepada pela­jar yang men­ca­pai hasil (atribut, kemahi­ran, kual­iti yang diper­lukan) selepas men­jalani proses pem­be­la­jaran melalui kuriku­lum OBE. Pen­ca­pa­ian hasil­nya adalah proses pem­be­la­jaran yang mungkin berbeza dari satu pela­jar ke yang lain; diang­gap seba­gai cara dan bukan tujuan akhir. Seki­ranya hasil­nya tidak dica­pai, mereka di nilai kan sem­ula, den­gan itu memas­tikan Penam­bah­baikan Kual­iti Berteru­san (CQI) berlaku dalam sis­tem pen­didikan. OBE men­gal­ihkan par­a­digma dari guru yang ber­pusat kepada pem­be­la­jaran ber­pusatkan pela­jar. Pen­dekatan pen­ga­jaran dan pem­be­la­jaran baru (P & P) berubah dari penekanan kepada input tra­di­sional, seperti kredit kur­sus yang diper­oleh dan jam yang di perun­tukkan di kelas. Ia mem­beri tumpuan kepada men­gukur prestasi pela­jar secara empirik, atau hasil­nya. Pelak­sanaan OBE memer­lukan pela­jar menun­jukkan bahawa mereka telah mem­pela­jari ilmu yang diper­lukan dan mengem­bangkan kemahi­ran dan sifat yang diperlukan.

Kom­po­nen OBE


OBE ter­diri dari­pada empat (4) kom­po­nen utama yang meliputi (1) reka ben­tuk kuriku­lum, (2) kaedah pen­ga­jaran dan pem­be­la­jaran, (3) peni­la­ian, dan (4) penam­bah­baikan kual­iti berteru­san (CQI) dan peman­tauan. Ia men­jawab kepada soalan utama berikut; apa yang anda mahukan pela­jar dapat dan mampu lakukan ?, bagaimana anda dapat mem­bantu pela­jar ter­baik men­ca­painya ?, bagaimana anda akan tahu apa yang telah mereka capai?

Proses Pelak­sanaan OBE


Proses pelak­sanaan OBE merangkumi penubuhan Pro­gram Pen­didikan Objek­tif (PEO), diikuti den­gan Hasil Pro­gram (PO), mer­an­cang kuriku­lum, pen­ga­jaran dan pem­be­la­jaran (P & P), peni­la­ian, CQI dan pemantauan.


PEO diru­muskan seja­jar den­gan keny­ataan misi insti­tusi dan kepentin­gan pihak berke­pentin­gan. Ia juga menan­gani pen­ca­pa­ian siswazah dalam masa 3 hingga 5 tahun selepas tamat pen­ga­jian mereka. Hasil Pro­gram (PO), yang ter­diri dari­pada kebole­han yang akan dica­pai oleh pela­jar sebelum mereka lulus, diru­muskan berdasarkan PEO. PO men­gua­sai penge­tahuan, kemahi­ran dan sifat yang dapat dica­pai oleh pelajar.

Hubun­gan antara topik pela­jaran, CO, PO dan PEO


*Topik mem­bawa kepada hasil pen­ga­jaran
*Kepu­tu­san hasil kumpu­lan /​indi­vidu mem­bawa kepada hasil kur­sus (CO)
*Hasil kur­sus mesti­lah berkai­tan den­gan hasil pro­gram (PO)
(Hasil pro­gram mesti menan­gani objek­tif pro­gram (PEO) (Apakah jenis “jurutera” yang kita hasilkan?)

Hasil Pro­gram (PO)


Hasil Pro­gram (PO) adalah perny­ataan yang menggam­barkan apa yang dihara­p­kan oleh pela­jar dan dapat dilakukan atau dica­pai oleh masa tamat pen­ga­jian. Ini berkai­tan den­gan kemahi­ran, penge­tahuan, dan sikap yang diper­oleh oleh pela­jar sep­a­n­jang pro­gram ini.