[2019] Jamuan Raya FSG, FSKM, APB, FKK, FSKM, ACIS

Nama Pro­gram : Jamuan Raya FSG, FSKM, APB, FKK, FSKM, ACIS
Tarikh : 26 Jun 2019
Lokasi : Aras 3, Ban­gu­nan Fakulti Keju­ruter­aan Kimia
Pen­gan­jur Bersama :

FSG, FSKM, APB, FKK, FSKM, ACIS

UiTM Cawan­gan Johor, Kam­pus Pasir Gudang

Huraian :

Jamuan raya bersama anju­ran Pusat Akademik (ser­vic­ing) di UiTM Kam­pus Pasir Gudang telah dis­am­but dan diteruskan sete­lah pen­gan­ju­ran julung kali pada tahun 2018 berlang­sung den­gan jayanya. Jamuan ini juga bertu­juan mer­a­p­atkan ukhuwah sesama pen­syarah dan staf.