[2018] FSKM Cof­fee Talk

Nama Pro­gram : Empow­er­ing Knowl­edge – FSKM Cof­fee Talk
Tarikh : 21 Mac - 31 Okto­ber 2018
Masa : 2.30−3.30 atau 3.30 – 4.30 petang
Tem­pat : Bilik Mesyuarat PTDI/​Bilik Mesyuarat FPDP/​Bilik Mesyuarat FKE/​Bilik Mesyuarat FKK
Pen­gan­jur :

Fakulti Sains Kom­puter dan Matematik,

UiTM Cawan­gan Johor, Kam­pus Pasir Gudang

Pengenalan :

Pro­gram Cof­fee Talk ini adalah meru­pakan satu pro­gram yang telah dijalankan bagi menyahut seruan Rek­tor UiTM Cawan­gan Johor agar melakukan sesi perkongsian untuk semua staf di setiap baha­gian di UiTM Caw. Johor.


Pro­gram ini telah dilakukan sebanyak 15 kali mengikut bilan­gan pen­syarah yang ada di Fakulti Sains Kom­puter dan Matem­atik. Pemil­i­han gili­ran adalah mengikut sis­tem pen­gun­dian. Setiap pen­syarah dim­inta melakukan sesi perkongsian ini selama sejam setiap pensyarah.